Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1

 

Algemeen

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van der Burgh Chocolaad, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2

 

Offertes en aanbiedingen

 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis -, verblijf -, verzend - en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3

 

Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 

Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

2. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

3. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

4. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

5. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

7. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5

 

Overmacht

 

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6

 

Betaling en incassokosten

 

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft om een factuur tijdig te betalen dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7

 

Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8

 

Garanties, onderzoek en reclames

 

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de op de verpakking genoemde houdbaarheidsperiode, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 9

 

Aansprakelijkheid

 

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

 

de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10

 

Verjaringstermijn

 

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11

 

Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 12

 

Vrijwaring

 

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 13

 

Intellectuele eigendom

 

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Terms and Conditions

Article 1

General

1. These General Conditions apply to every offer, tender and agreement between Van der Burgh Chocolaad, hereinafter referred to as "User", and a Party which user conditions has stated, if these conditions are not parties expressly and in writing deviated.
2. These conditions also apply to agreements with user, the execution of which user services of third parties.
3. These general conditions are also written for the employees of User and its management.
4. The applicability of any purchase or other conditions of the Other is explicitly rejected.
5. If one or more provisions of these terms and conditions at any time wholly or partially invalid or void, it remains, in these general terms and conditions will apply. User and the Counterparty will enter into negotiations to develop new rules to replace the invalid provisions to agree, as much as possible the purpose and intent of the original provisions are observed.
6. If uncertainty exists regarding the interpretation of any provision of these terms and conditions, then the explanation must be found "in the spirit of these provisions.
7. If there is a conflict between parties that do not occur in these terms and conditions, then this situation should be assessed in the spirit of these terms and conditions.
8. If user does not require strict compliance with these conditions, this does not mean that its provisions do not apply, or that User in any degree would lose the right to otherwise strict compliance with the provisions of these terms and conditions.

Article 2

Offers and Deals

1. All bids and offers of user engagement, unless the offer a deadline for acceptance. A tender offer is void if the product to which the offer or the offer relates, in the meantime no longer available.
2. User can not have bids or offers if the other party can reasonably understand that the bids or offers, or any part thereof, an obvious mistake or error.
3. In a bid or offer prices are inclusive of VAT and other government levies and any part of the contract costs, including travel -, residence -, shipping - and fees unless otherwise stated.
4. If the acceptance (or not to subordinate items) from the tender offer or the offer then User is not bound. The agreement is not in accordance with said deviating acceptance, unless user indicates otherwise.
5. A compound quotation shall not oblige user to execute part of the assignment against a corresponding part of the price. Offers and tenders shall not apply automatically to future orders.

Article 3

Contract Duration, delivery, implementation and modification agreement;

1. The agreement between the User and the Other is for an indefinite period, unless the nature of the agreement dictates otherwise or if the parties expressly agree otherwise in writing.
2. For the completion of certain work or for the supply of certain cases a period agreed or specified, this is never a deadline. When a term is exceeded, the Counterparty User therefore wTerms and Conditions

Article 1

General

1. These General Conditions apply to every offer, tender and agreement between Van der Burgh Chocolaad, hereinafter referred to as "User", and a Party which user conditions has stated, if these conditions are not parties expressly and in writing deviated.
2. These conditions also apply to agreements with user, the execution of which user services of third parties.
3. These general conditions are also written for the employees of User and its management.
4. The applicability of any purchase or other conditions of the Other is explicitly rejected.
5. If one or more provisions of these terms and conditions at any time wholly or partially invalid or void, it remains, in these general terms and conditions will apply. User and the Counterparty will enter into negotiations to develop new rules to replace the invalid provisions to agree, as much as possible the purpose and intent of the original provisions are observed.
6. If uncertainty exists regarding the interpretation of any provision of these terms and conditions, then the explanation must be found "in the spirit of these provisions.
7. If there is a conflict between parties that do not occur in these terms and conditions, then this situation should be assessed in the spirit of these terms and conditions.
8. If user does not require strict compliance with these conditions, this does not mean that its provisions do not apply, or that User in any degree would lose the right to otherwise strict compliance with the provisions of these terms and conditions.

Article 2

Offers and Deals

1. All bids and offers of user engagement, unless the offer a deadline for acceptance. A tender offer is void if the product to which the offer or the offer relates, in the meantime no longer available.
2. User can not have bids or offers if the other party can reasonably understand that the bids or offers, or any part thereof, an obvious mistake or error.
3. In a bid or offer prices are inclusive of VAT and other government levies and any part of the contract costs, including travel -, residence -, shipping - and fees unless otherwise stated.
4. If the acceptance (or not to subordinate items) from the tender offer or the offer then User is not bound. The agreement is not in accordance with said deviating acceptance, unless user indicates otherwise.
5. A compound quotation shall not oblige user to execute part of the assignment against a corresponding part of the price. Offers and tenders shall not apply automatically to future orders.

Article 3

Contract Duration, delivery, implementation and modification agreement;

1. The agreement between the User and the Other is for an indefinite period, unless the nature of the agreement dictates otherwise or if the parties expressly agree otherwise in writing.
2. For the completion of certain work or for the supply of certain cases a period agreed or specified, this is never a deadline. When a term is exceeded, the Counterparty User therefore written in default. You must include a reasonable period to be offered to implement the agreement.
3. User has the right to have certain work done by third parties.

4. User has the right in several phases to implement and thus part billed separately.ritten in default. You must include a reasonable period to be offered to implement the agreement.
3. User has the right to have certain work done by third parties.
4. User has the right in several phases to implement and thus part billed separately.
5. If the agreement is implemented in phases to user implementation of the parts belonging to a following stage until the other party the results of the preceding stage in writing.
6. If user requires information from the other party for the performance of the agreement, the execution time not earlier than after the Other it is accurate and complete to the User has provided.
7. If during the execution of the agreement shows that for a proper implementation is necessary to amend or supplement, then parties and agreed to amend the agreement. If the nature, scope or content of the contract, whether or not to request or indication of the Other, the competent authorities et cetera, is amended and the agreement would be qualitatively and / or quantitatively changed, this may have consequences for what was originally agreed. This may initially agreed amount can be increased or decreased. User shall as much as possible quotation do. By amending the agreement may specify the initial period of implementing change. The other party accepts the possibility of amending the agreement, including the change in price and time of execution.
8. If the agreement is amended, including supplements, User is entitled to first implement after it has been agreed by the authorized person within User and the Counterparty has agreed to implement the specified price and other conditions, including understood it then determine which implementation will be. Failure or delay implementation of the amended agreement also provides default of User and the Other is no reason for the agreement to terminate.
9. Without being in default, the User can request to amend the contract, if the qualitative and / or quantitative terms could result, for example in that context to work or to be delivered.
10. If the other party is in default should be in the proper fulfillment of its obligations to User, then the party will be liable for all damages (including costs) on the part of the user thereby directly or indirectly.
11. If the User at the conclusion of the contract a certain price, then User under the following circumstances shall nevertheless be entitled to increase the price, even if the price were not given subject.

If the price increase is the result of an amendment to the agreement;
if the price increase resulting from a User to accruing power user or an obligation under the law;
In other cases, it being understood that the other party who is not acting in the exercise of a profession or business, is entitled to the contract by a written statement if the increase exceeds 10% and occurs within three months after the conclusion of The agreement, unless user then still willing to sign the agreement on the basis of the originally agreed to perform, or if it is stipulated that the episode is longer than three months after the sale will take place.

Article 4

Suspension, dissolution and termination of the agreement

1. User, the fulfillment of the obligations under the agreement or to suspend with immediate effect to dissolve if:
2. the Counterparty's obligations under the agreement, not fully or timely manner;
3. after conclusion of the contract user learns of circumstances giving good ground to fear that the other party will not fulfill its obligations;
4. the other party at the conclusion of the agreement is requested to provide security for the fulfillment of his obligations under the agreement and this security is not provided or insufficient;
5. If the delay on the part of the Other no longer user may be required that the agreement at the originally agreed conditions, is entitled to terminate the agreement.
6. if circumstances arise of such a nature that fulfillment of the contract impossible or unaltered maintenance of the agreement can not reasonably be demanded of User.
7. If the dissolution is attributable to the other party, is entitled to compensation for damages, including the costs directly and indirectly.
8. If the agreement is dissolved, the user's claims against the other party immediately due and payable. If user suspends fulfillment of his obligations, he shall retain his rights under the law and the agreement.
9. If User on the grounds mentioned in this article to suspension or dissolution, it is for that reason in no way liable for damages and costs incurred in any way or compensation, while the Other, by virtue of default, or to damages or compensation is required.
10. If the agreement is terminated by User, will in consultation with the Other arrange for transfer of work to third parties. Unless the termination to the other party accountable. Unless the interim end to User is attributable to, the costs for transfer to the Other charged. User will the Other as much as possible in advance in respect of the magnitude of these costs. The Other Party shall pay such costs within the term specified by the user, unless user indicates otherwise.
11. In case of liquidation, (application) suspension of payment or bankruptcy of attachment - when and where the herd within three months - at the expense of the Other, of a debt or other circumstance that the other party is no longer freely about his ability available, the user is free to terminate the agreement with immediate effect to cancel the order or agreement to cancel, without any obligation to pay any damages or compensation. The user's claims against the Other in that case immediately due and payable.
12. If the Counterparty placed an order wholly or partially cancel, then the appropriate order or ready made things, plus the potential to drain and delivery costs and for the implementation of the reserved time, integral to the Other be charged .

Article 5

Odds

1. User is not obliged to perform any obligation to the other party if he is hindered due to a circumstance that is not due to negligence, and not under the law, a legal act or generally accepted for its account.
2. Force majeure is in these terms and conditions, in addition to the provisions of the law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, which user can not influence but which prevents user is unable to obligations . User also has the right to invoke force majeure if the circumstance rendering (further) fulfillment of the contract occurs after the user should have fulfilled his obligation.
3. User may, during the period of force majeure the obligations under the agreement. If this period lasts longer than two months, either party is entitled to terminate the agreement without any obligation to pay damages to the other party.
4. If the User at the time of the occurrence of force majeure its obligations under the agreement has been partially fulfilled or will fulfill, and to fulfill or to be an independent value, is entitled to the already performed or to be part of a separate bill. The other party is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

Article 6

Payment and collection costs

1. Payment must be made within 14 days after invoice date, a user to give way in the currency of the invoice, unless otherwise specified by the user. User is entitled to periodic billing.
2. If the other party fails to pay an invoice on time then the Party is legally in default. The Other Party shall owe an interest. In the case of a consumer's interest at the statutory rate. In other cases, the Other an interest of 1% per month, unless the statutory interest is higher, in which case the statutory interest. The interest on the amount due shall be calculated from the time that the other party is in default until the moment of payment of the full amount owed.
3. User has the right by Other payments made to stretch in the first place to reduce the costs, subsequently to reduce the interest still due and finally to reduce the principal and accrued interest.
4. User can, without being in default, to refuse an offer for payment, if the other party a different order for the allocation of the payment. User can complete repayment of principal refuse, if not also the cases and accrued interest and collection costs.
5. Objections to the amount of a bill to suspend the payment obligation.
6. If the other party is in default or omission in the (timely) fulfillment of his obligations, all reasonable costs incurred in obtaining payment out of court on behalf of the other party. The extrajudicial costs are calculated on the basis of what is currently in the Dutch collection practice is currently the method according to II report. If, however, higher costs for collection has been reasonably necessary, the actual costs recoverable. Any judicial and execution costs will also be recovered from the other party. The Other is on the collection costs also include interest.

Article 7

Retention

1. All users within the framework of the delivered goods remain the property of the Other User until all obligations under the agreement with User (s) properly fulfilled.
2. By User supplied, made pursuant to paragraph 1. under the title, may not be resold and must never be used as payment. The other party is not entitled to under the title falling to pledge or otherwise encumber.
3. The Other is always to do what was reasonably expected of him may be the property of user secure.
4. If third parties seize goods delivered under retention of title or rights to establish or exercise, then the Party obliged to User shall immediately notify.
5. The Counterparty agrees to the property delivered to insure and keep insured against fire, explosion and water damage and theft and the policy of this insurance on first request to user for inspection. Any payment of the policy is entitled to these amounts. Insofar as necessary, the Counterparty towards User in advance to co-operate with all that in that context was necessary or desirable (appear) to be.
6. In case user are indicated in this Article to exercise property rights, the other party in advance unconditional and irrevocable permission to user and user to designate a third party to all those places where the properties of user is located and doing business to take.

Article 8

Guarantees, research and advertising

1. The user to be delivered shall meet the usual requirements and standards that at the time of delivery can be made reasonably and in which they normally use in the Netherlands there. The guarantee referred to in this Article shall apply to matters that are intended for use within the Netherlands. When outside the Netherlands, the other party to verify whether the use is suitable for use there and whether they satisfy the conditions which they are made. User can set other guarantees and other conditions in respect of the goods to be supplied or work to be performed.
2. In paragraph 1 of this Article shall guarantee the shelf life specified on the package, unless the nature of the provided otherwise or the parties have agreed otherwise. If the user provided a guarantee case was produced by a third party, then the guarantee is limited to those provided by the manufacturer of the matter is that, unless otherwise stated. After the warranty period, all costs for repair or replacement, including administration -, shipping costs and drive, the Counterparty will be charged.
3. Any form of warranty is void if a defect is caused by or resulting from improper or inappropriate use or use after the expiration date, improper storage or maintenance by the other party and / or third parties when, without written permission from User, the other party or parties to the case have made changes or have tried to bring that other cases were confirmed that it does not need to be confirmed or if they were processed or modified other than as prescribed. The Other is not entitled to warranty if the defect is caused by or arising from circumstances where no User's control, including weather conditions (such as but not limited to, extreme temperatures or rainfall) et cetera.
4. The other party is obliged to (do) investigate immediately the moment that things are made available and the relevant activities are performed. The Other Party to examine the quality and / or quantity of the goods delivered correspond to what was agreed and meets the requirements of the parties thereto have agreed. Any defects must be made within two months after discovery in writing to the User to be reported. The report, a detailed description of the defect, so that user is able to respond adequately. The Other Party must user the opportunity to make a complaint to (do).
5. If the other party timely complaint, suspend its payment obligation. The Other remains in that case also obliged to accept and pay for the otherwise ordered, unless it has no independent value.
6. If a defect is reported, then the other party is not entitled to repair, replacement or compensation, unless the nature of the case or the other circumstances of the case, a longer-term results.
7. If it is determined that a case is weak and that time is on gereclameerd, then the poor user, within a reasonable time after the return receipt or, if return is not reasonably possible, following notification of the defect by the other party, the choice of User, replace or repair thereof or replacement fee to the other party. In case of replacement is obliged to replace the matter to User to return the ownership to User, unless user indicates otherwise.
8. If it transpires that a complaint is unfounded, the costs it incurred, including research costs, on the part of User, for the account of the other party.

Article 9

Liability

1. If User is liable, this liability is limited to what this provision.
2. User is not liable for damages of whatever nature, created by User is assumed by or on behalf of the Other incorrect and / or incomplete data.
3. User is solely liable for direct damage.
4. Direct damage is exclusively:

the reasonable costs incurred to establish the cause and extent of damage, where the establishment relates to damage in the sense of these conditions;

any reasonable costs incurred for the poor performance of the User Agreement to answer, so far these can be attributed to user;

the reasonable costs incurred to prevent or limit damage, if the other party demonstrates that these expenses resulted in mitigation of direct damage as referred to in these terms and conditions.

5. User is never liable for indirect damage, including consequential, lost profits, lost savings and damage due to business or other stagnation. In the case of consumer extends this restriction does not go beyond that which is permitted under Article 7:24 paragraph 2 BW.
6. If User is liable for any damage, then the liability shall be limited to three times the invoice value of the order, or to that part of the order to which the liability relates.
7. User's liability is always limited to the amount paid by his insurer, as appropriate.
8. In this article are the limitations of liability do not apply if the damage is due to intent or gross negligence of User or his subordinates.

Article 10

Limitation

1. Notwithstanding the statutory limitation periods, the limitation period for all claims and defenses against the User and the User in the implementation of a third party, one year.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to legal claims and defenses that are based on facts that would justify the assertion that the case was not delivered to the agreement would answer. Such claims and defenses barred by the lapse of two years after the Other User of such non-conformity has informed.

Article 11

Transfer of Risk

1. The risk of loss, damage or loss is transferred to the Other Party at the moment things in the power of the Other be charged.

Article 12

Indemnification

1. The Other Party shall indemnify the User for any claims by third parties in connection with the execution of the damage suffered and whose cause other than User accountable.
2. If user on that third parties should be addressed, then the Party User account both outside and in law to assist and immediately what to do for him in that case can be expected. Should the other party fail to take adequate measures, then User, without notice, entitled themselves to do so. All costs and damages on the part of users and third parties, are for the account and risk of the Other Party.

Article 13

Intellectual property

1. User reserves the rights and powers for which he is entitled under the Copyright and other intellectual property laws and regulations. User has the right by the execution of an agreement at his side increased knowledge for other purposes, provided that no strictly confidential information of the other party to the knowledge of third parties.

Article 14

Applicable law and disputes

1. All legal relationships to which User is a party, only Dutch law applies even if a contract wholly or partly abroad to be given or if the legal relationship with the party concerned is domiciled. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
2. Parties will first appeal to the courts after they turn to the utmost to solve a dispute by mutual agreement to settle.

© 2011 - 2023 Van der Burgh Chocolaad | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel